GOK Hutnik

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu

Gostyński Ośrodek Kultury w Gostyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gok.gostyn.pl

 • Data publikacji strony internetowej:2016-12-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:20165-12-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-10-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Honorata Jankowiak.
 • E-mail: hjankowiak@gok.gostyn.pl
 • Telefon:  65 572-79-90

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Gostyniu
 • Adres: Rynek 2, 63-800 Gostyń
 • E-mail: um@gostyn.pl
 • Telefon: tel. 65 5752147

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gostyńskiego Ośrodka Kultury

ul. Hutnika 4 63-800 Gostyń

Budynek Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” ma podjazd do drzwi wejściowych od strony parkingu. Wejście drzwiami frontowymi umożliwia dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość wejścia do sali widowiskowej, biura akustyka i realizatora oświetlenia, garderoby, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Osoba, która nie może wejść na I piętro budynku, na którym znajdują się pomieszczenia biurowe (biuro dyrektora, sekretariat, księgowość oraz sala wystawiennicza), ma możliwość przywołania pracownika GOK za pomocą dzwonka znajdującego się w holu budynku. Pracownik sekretariatu przeprowadza rozmowę wstępną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia pracownika merytorycznego, właściwego do jej załatwienia. Po zakończeniu obsługi, pracownik udziela osobie niepełnosprawnej wszelkiej pomocy celem bezpiecznego opuszczenia budynku i ewentualnego doprowadzenia do środka lokomocji, którym osoba ta przybyła do GOK.

Budynek Kina "Pod Kopułą"

ul. Bojanowskiego 7 63-800 Gostyń

Budynek Kina „Pod Kopułą” jest wyposażony w podjazd do drzwi wejściowych. Wejście drzwiami frontowymi umożliwia dostęp do kasy, sali kinowej, w której są miejsca przeznaczone dla widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością oraz punktu gastronomicznego.

Wszyscy pracownicy Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” mają obowiązek udzielić pomocy w załatwieniu sprawy osobom z niepełnosprawnością.

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą załatwiać sprawy przy użyciu poczty elektronicznej. Adres mailowy sekretariatu GOK oraz Kina „Pod Kopułą”, a także wszystkich pracowników merytorycznych GOK są dostępne na stronie internetowej.